Name Skill Level MSR MT8R MT9R WSR WT8R WT9R
Ronald (Maverick) Deemer 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Omead (Johnny Cash) Sepehrara 8 Open Open Open NA NA NA
Perry Mack 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Wayne (Highlife) Bishop 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Cliff (Eraser) Aycock 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Tom (Magician) Zack 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Doug (Douggernaut) Jerrold 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Tammy (Coquette) Baker 6 Standard Standard Standard Open Open Open
James McGee 10 Advanced Advanced Advanced NA NA NA
Ron (Runnin Ron) Reagin 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Kyle Born 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Chris Shaw 7 Open Open Open NA NA NA
Lewis (Wolf) Martin 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Ali (Persian George Clooney) Nikkhah 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Kira (Recluse) Ryder 6 Standard Open Open Open Advanced Advanced
Max (Mr Cool) Denman 9 Open Open Open NA NA NA
Steve (Money) Giddens 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Matt (Ziggy) Ellsworth 7 Open Open Open NA NA NA
Marcus (Ghost) Oh 8 Open Open Open NA NA NA
Brian (Big B / Baller) White 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Mike Wilds 8 Open Open Open NA NA NA
Tony (Jester) Guzman 6 Standard Standard Standard NA NA NA
David Jung 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Patrick Little 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Andy (MVP) Schwarzell 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Matt Carter 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Janice Bennett 5 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Rob Gatheim 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jacqueline (Silent Assassin) Jordan 6 Standard Open Open Open Advanced Advanced
Joshua Argo 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Paul Miller 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Brian (Napper/Dracula) Bill 7 Standard Standard Standard NA NA NA
David Brooks 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Joe Redford 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Alicia Coffey 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Brian (Bad Jeebus) Betenia 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Kyle Wood 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Kim (Crusher) Young 7 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
India (Chief) Slaughter 8 Open Open Open Open Advanced Advanced
Mark Jones 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Chris Weekley 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Matt Belesi 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Tammy (Hiker / Hitchhiker) Robinson 4 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Mallory Bowen 4 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Justin Martindale 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Wesley White 11 Advanced Advanced Advanced NA NA NA
Bill Bergen 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Brooke Brogan 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Terri Stovall 7 Standard Standard Standard Open Open Open
Garrey Petero 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Michael Rolader 9 Open Open Open NA NA NA
Mike (Cup Cake Daddy) Sansom 8 Open Open Open NA NA NA
Daniel Light 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Frank Hodge 7 Open Open Open NA NA NA
Larry McDonald 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Ashley Berryman 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Sam Glasglow 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Zsa Zsa Gray 6 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Jeff (Champ) Hooks 11 Advanced Advanced Advanced NA NA NA
Keri Ann Lawhon 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Ivan Fields 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Nikki Cook 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Samuel Fulkerson 8 Open Open Open NA NA NA
Michael Blosser 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Wilford Smith 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Valerie Austin 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Ed Pueschel 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Ron Debiaso 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Tyler Gerrell 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Carl (Bionic Man) Rodgers 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Randy (Card Shark) Deemer 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Joe Wargo 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Tyler Rice 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Colin Brogan 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Karen Dewhurst 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Ernest Green 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Edwin Richardson 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Anthony Miralles 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Joe Miralles 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Matt Yeager 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Mickey Allard 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Keith Krueger 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Amber Peters 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Jeremy Black 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Justin (Viking) Stevenson 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Kenneth Rossman 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Rich Hannon 5 Standard Standard Standard NA NA NA
John Wieschhaus 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Rick Furman 8 Open Open Open NA NA NA
Paul Harsh 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Aaron Morgan 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Jill (Jack Hammer) Rhodes 5 Standard Open Open Open Advanced Advanced
Chris Woods 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Travis Albritton 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Tommy Linda 7 Open Open Open NA NA NA
Angel Vera 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Donna Bolander 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Prithvi Raj Nemani 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Cherylyn Morris 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Tristin Hite 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Kaleb Martin 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Chris Sloan 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Joe Vazquez 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Ryan Turner 5 Standard Standard Standard NA NA NA
John Perkey 6 Standard Standard Standard NA NA NA
John Weiss 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Selva Vasudevan 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Chip Pottinger 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Randy Bellamy 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Doug Peters 8 Open Open Open NA NA NA
Levi Jordan 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Joey Wong 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Mike Matczak 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Valarie Linington 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Robert Simpson 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Crystal Whitman 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Shane Oliver 7 Open Open Open NA NA NA
Ed Ebmeyer 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Christine Miller 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
James Byrd 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
John Cassard 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Mike Perry 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Renee Perry 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Chad Holsing 9 Open Open Open NA NA NA
Brandon Murray 7 Open Open Open NA NA NA
Francis Lee 7 Standard Standard Standard NA NA NA
John Spillane 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Ryan Radhay 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Sean Doyle 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Trevor Wilson 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Trey Marino 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Tracey Dill 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Nancy Delgadillo 4 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Hannes Coetzee 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Adam Hudson 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jim Quinlan 7 Open Open Open NA NA NA
Tom Quinlan 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Kyle Hager 4 Standard Standard Standard NA NA NA
David Weingarten 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Krystia 'Kricket' Sparks 4 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Steven Ray Adams 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Dan Hilty 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Breanna Barrett 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Hunter Holland 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Jenise Thompson 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Brandy Hager 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Joanne Huffman 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Joseph Courson 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Reed Scott 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Neal Hieb 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Rich Jones 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Lee Shearin 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Rahul Eltapu 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Wes Mills 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Gordon Giddings 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Sedrick Bolton 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Krystal Whitworth 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Mike Irons 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Ted Schrafft 5 Standard Standard Standard NA NA NA
David Kaczor 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Kelly May 4 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Penton Oliver 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Stewart Croucher 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Jeremy Mendes 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Arc Rodrigues 1 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Michael Taaffe 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Dontrayis 'Dirty' Davis 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Kelli Totten 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Tommy 'Tom' Holt 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Caden Adams 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jason Addison 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Cynthia Fenton 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Brian Goldman 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Greg 'P.B.' McCoy 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Mark Green 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Harrison Acheson 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Jeff Hansen 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Randy Turner 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Chris Rice 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Ganesh Venkataraman 7 Open Open Open NA NA NA
Ed Lindsey 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Vanessa Lindsey 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Ed Delozier 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Matt Mixon 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Mikael Sandecki 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Bill Laux 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Bill Parker 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Randy Gann 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jeremy Stallings 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Nick Holt 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Wes 'Wise' Jordan 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Troy Love 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Matt Tibbetts 6 Standard Standard Standard NA NA NA
David Bergen 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Victoria Hood 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Jennie Bergen 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Mark Beall 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Clifton King 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Demetri Khoury 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Robin Sam 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Knox Watson 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Marisa Harsh 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Leslie Goforth 5 Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Anida Trumic 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Sean Bradley 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Stewart Isom 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Alex Cohilas 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Pavan Nanaimo Channira Poovaiah 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Shaun Cochran 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jeff Sakemiller 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Justin Conklin 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Harry Bharadwaj 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Justin Jones 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Maya 'Hanna' Munu 1 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Conor Haley 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jennifer Addison 3 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
Ronnie Marshal 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Scott Harper 7 Open Open Open NA NA NA
Shane Pace 7 Open Open Open NA NA NA
Alex Westerlund 9 Open Open Open NA NA NA
Cam Harper 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Joey Coughlin 8 Open Open Open NA NA NA
Rohan Paldhikar 6 Standard Standard Standard NA NA NA
Gaurav Dadu 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Hugh Cuff 8 Open Open Open NA NA NA
David Boudreau 7 Standard Standard Standard NA NA NA
Greg Anderson 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Josh Eder 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Martins Oji 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Kenna Dice 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Enjoli (Angie) Baez 2 Sniper Sniper Sniper Standard Standard Standard
George Daube 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Steve Mann 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Trey Wood 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Kenneth Lewin 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Thomas Lewin 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Matt Hinton 1 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Reid Witalis 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Tony Perry 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Ranjeet Minampally 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Allen Williams 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Kevin Bartuska 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Ramesh Bankula 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Gregory Foley 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Newell DeFreest 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Yathin Yellapragada 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Jonathan Bryan 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Alyssa Jones 1 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Scott Roberts 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Kris Davis 7 Open Open Open NA NA NA
Cameron Avery 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Luke Jackson 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Leo Wasow 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
CJ Scott 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Cody Barwig 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Kyle Boyett 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
David Striplin 4 Standard Standard Standard NA NA NA
John Servold 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Andrew Brown 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Jacob Ritter 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Kent Simmons 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Jason Shaft 1 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Katy Dastur 1 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Jeremy Huntsman 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Sagan Sherlin 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Alex Han 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Sid Ramagiri 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Cassie Bradley 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Rhand Williams 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Scott Jenkins 5 Standard Standard Standard NA NA NA
Thomas Hardeman 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Ben Aycock 2 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Rod Roberts 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA
Greyson Addison 3 - - - NA NA NA
Ben Lin 6 - - - NA NA NA
Bob Jakchman 3 - - - NA NA NA
Ashish Grover 4 Standard Standard Standard NA NA NA
Gibson Mcgee 3 Sniper Sniper Sniper NA NA NA